IMP: Bản Tin Nhà Đầu Tư Imexpharm tháng 01 năm 2023

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 01/2023

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 01/2023

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu Tháng 01/2023 Kế hoạch năm % Kế hoạch năm Tháng 01/2022 Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác 177,4     97,4 82,1%
Doanh thu thuần 176,5 1.620,0 10,9% 96,3 83,3%
Lợi nhuận trước thuế 34,0 305,0 11,1% 19,1 78,0%

Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác tính đến hết tháng 01/2023 của Imexpharm là 177,4 tỷ đồng, tăng trưởng 82,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu thuần của Imexpharm là 176,5 tỷ đồng trong tháng đầu tiên của năm 2023, đạt 10,9% so với kế hoạch và tăng trưởng 83,3% so với cùng kỳ năm trước. Hàng Imexpharm giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu doanh thu chiếm đến 99,98%, và hàng mua khác chiếm tỷ trọng khoảng 0,02%.

Kênh OTC của Imexpharm trong tháng 01 năm 2023 vẫn tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo với sự tăng trưởng ở mức 78,6% và chiếm tỷ trọng 72,8% trong cơ cấu doanh thu hàng Imexpharm. Trong khi đó kênh ETC tăng trưởng ấn tượng trong tháng đầu năm 2023 với mức 106,6% và chiếm tỷ trọng 27,2% doanh thu.

Lợi nhuận trước thuế của Imexpharm trong tháng 01 đạt 34,0 tỷ đồng, bằng 11,1% với kế hoạch đề ra và tăng trưởng 78,0% so với cùng kỳ. Imexpharm vẫn đang quản trị tốt các chi phí hoạt động. Cụ thể, giá vốn hàng bán tăng 80,9% so với cùng kỳ và thấp hơn tốc độ tăng trưởng của doanh thu thuần. Biên lợi nhuận gộp của Imexpharm đạt 45,9%, tương đương với mức 45,2% của cùng kỳ năm 2022.

Hình doanh thu tháng 01 năm 2023
Doanh thu tháng 01 năm 2023

Trong khi đó, chi phí bán hàng tháng 01 tăng 87,4% và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 134,4% do các chính sách lương thưởng Tết Âm lịch cho cán bộ nhân viên, tăng lương cơ bản và giá cả hàng hóa, dịch vụ mua ngoài khác cũng gia tăng. Cùng với đó, là chi phí cho hoạt động chăm sóc khách hàng, các chương trình bán hàng được tăng cường vào tháng đầu năm 2023.

II. CỔ PHIẾU IMP TRONG THÁNG 01 NĂM 2023

Thời điểm 28/02/2023 Mã cổ phiếu IMP

Mã cổ phiếu IMP

  • Sàn giao dịch HOSE
  • Vốn điều lệ (tỷ VND) 667,1
  • Số lượng CP đang lưu hành (tr.CP) 66,7
  • Vốn hoá thị trường (tỷ VND) 3.733,61

Trong tháng 01/2023, cổ phiếu IMP có 16 phiên giao dịch được thực hiện với tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 82.400 cổ phiếu và không có giao dịch thỏa thuận. So với khối lượng giao dịch hơn 141.000 cổ phiếu trong tháng 01/2022 thì giao dịch trong tháng 01/2023 chỉ bằng khoảng 1/2. Trung bình mỗi ngày trong tháng 01/2023 có 5.493 cổ phiếu được giao dịch. Giá đóng cửa cao nhất của cổ phiếu IMP trong tháng 01 là 60.200 đồng/cổ phiếu (03/01/2023), bằng với giá đóng cửa của phiên giao dịch cuối năm 2022. Trong khi giá thấp nhất tháng 01 là 55.600 đồng/cổ phiếu (11/01/2023).

Hình diễn biến cổ phiếu IMP tháng 01 2023
Nguồn: finance.vietstock.vn

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 01/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02/2023

1. Hoạt động nổi bật trong tháng 01 năm 2023

Trong tháng 01/2023, Imexpharm đã thực hiện các hoạt động tổng kết năm 2022. Thông qua đó, Công ty đã đề ra các mục tiêu, chiến lược tổng thể và chi tiết cho năm 2023. Bên cạnh đó, Công ty cũng chuẩn bị cho kế hoạch tái xét duyệt các nhà máy trong năm 2023. Việc kiểm soát hàng tồn kho và công nợ vẫn được duy trì, đặc biệt trước những biến động của thị trường, các kế hoạch dự trữ nguyên liệu luôn được Công ty triển khai một cách kịp thời để giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch tháng 02 năm 2023

Nhằm đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông để tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, và khởi đầu nhiệm kỳ mới 2023-2027 được diễn ra thành công tốt đẹp dự kiến trong tháng 4/2023, HĐQT Imexpharm sẽ tập trung chuẩn bị các nội dung chương trình họp và bộ văn kiện để trình ĐHĐCĐ, đồng thời công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ trong nửa đầu tháng 3/2023.