Nguồn vốn/ Tài chính

By
23/03/2020 - 11:28

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2019

Tổng doanh thu thuần và thu nhập: 1.420,7 tỷ đồng tăng trưởng 17,7%

Tổng doanh thu thuần: 1.402,5 tỷ đồng, tăng trưởng 18,4%

Lợi nhuận trước thuế và trích lập quỹ khoa học công nghê: 222,4 tỷ đồng tăng trưởng 15,4%

Lợi nhuận sau thuế: 162,4 tăng trưởng 17,1%

CÁC CHỈ SỐ QUAN TRỌNG 2015 – 2019

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật