Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

Claminat® 250mg/62,5mg

SĐK: VD-26856-17; Mỗi gói chứa: Amoxicillin (dưới dạng amoxicillin trihydrat)250 mg, Acid clavulanic (dưới dạng kali clavulanat) 62,5 mg, Tá dược: Acid citric khan, Natri citrat, Aspartam, Bột mùi dâu, Aerosil, Mannitol, HPMC 606, Nước tinh khiết. Hộp 12 gói...

Xem chi tiết

Claminat® 500 mg / 125 mg

SĐK: VD-26857-17. Amoxicillin (dưới dạng amoxicillin trihydrat) 500 mg, Acid clavulanic (dưới dạng kali clavulanat) 125 mg, Tá dược: Acid citric khan, Natri citrat, Aspartam, Bột mùi dâu, Aerosil, Mannitol, HPMC 606, Nước tinh khiết (Nước tinh khiết sẽ...

Xem chi tiết

Claminat® 500 mg / 62,5 mg

SĐK: VD-20204-13, Mỗi gói chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat powder) 500 mg, Acid clavulanic (dưới dạng kali clavulanat - syloid (1:1)) 62,5 mg, Thành phần tá dược: Acid citric, Natri citrat, Bột mùi dâu, Colloidal anhydrous silica, Aspartam,...

Xem chi tiết

Claminat® 625mg

SĐK: VD-19382-13. Mỗi viên nén bao phim chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 500 mg, Acid clavulanic (dưới dạng kali clavulanat)125 mg, Tá dược: DST, Avicel, Aerosil, Magnesi stearat, Sepifilm, Ethanol 96%, Nước tinh khiết. Hộp 2 vỉ x...

Xem chi tiết

Claminat® IMP 250/31,25

SĐK: VD-27897-17. Mỗi gói chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 250 mg, Acid clavulanic (dưới dạng kali clavulanat) 31,25 mg, Tá dược: Acid citric khan, Natri citrat, Aspartam, Bột mùi dâu, Colloidal anhydrous silica, Mannitol, Hydroxypropylmethyl cellulose. Thuốc bột khô...

Xem chi tiết

Claminat® IMP 500/62,5mg

SĐK: VD-31719-19. Mỗi gói chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 500 mg, Acid clavulanic (dưới dạng kali clavulanat - syloid(1:1)) 62,25 mg, Tá dược: Acid citric khan, Natri citrat, Aspartam, Bột mùi dâu, Colloidal anhydrous silica, Mannitol, Hydroxypropyl methylcellulose. Thuốc...

Xem chi tiết
...234...10...