Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh uống

BACTAMOX® 1g

SĐK: VD-22897-15. Mỗi viên nén bao phim chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 875 mg, Sulbactam (dưới dạng sulbactam pivoxil)125 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể 112, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica, Sepifilm. Hộp 2 vỉ x...

Xem chi tiết

BACTAMOX® 375

SĐK: VD-20448-14 . Mỗi gói chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat)250 mg, Sulbactam (dưới dạng sulbactam pivoxil) 125 mg, Tá dược: Đường trắng, Aspartam, Acid citric khan, Natri citrat, Lactose monohydrat, Colloidal anhydrous silica, Bột mùi cam, Bột mùi tutti...

Xem chi tiết

BACTAMOX® 500 mg

SĐK: VD-22899-15. Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 250 mg, Sulbactam (dưới dạng Sulbactam pivoxil) 250 mg, Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri croscarmellose, Colloidal anhydrous silica, Magnesi stearat, Sepifilm, Hydroxypropyl methylcellulose, Macrogol, Titan dioxyd, Sắt oxid đỏ,...

Xem chi tiết

BACTAMOX® 625

SĐK: VD-20449-14. Mỗi gói chứa: Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 500 mg, Sulbactam (dưới dạng sulbactam pivoxil) 125 mg, Tá dược: Đường trắng, Aspartam, Acid citric khan, Natri citrat, Lactose monohydrat, Colloidal anhydrous silica, Bột mùi cam, Bột mùi tutti...

Xem chi tiết

BACTAMOX® 750mg

SĐK: VD-22900-15. Mỗi viên nén bao phim chứa: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500 mg, Sulbactam (dưới dạng Sulbactam pivoxil) 250 mg, Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Natri croscarmellose, Colloidal silica anhydrous, Magnesi stearat, Sepifilm, Hydroxypropyl methylcellulose, Macrogol,...

Xem chi tiết