Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Kháng sinh tiêm

BACTAMOX® 1,5g

Hỗn hợp bột vô khuẩn gồm amoxicilin natri và sulbactam natri tương đương: Amoxicilin 1 g, Sulbactam 0,5 g. Sản phẩm dưới dạng. Bột màu trắng hoặc gần trắng, đóng trong lọ thủy tinh nút kín. Sản xuất theo...

Xem chi tiết

BACTAMOX® 750

Mỗi lọ chứa: Hỗn hợp bột vô khuẩn gồm amoxicilin natri và sulbactam natri tương đương: Amoxicilin 500 mg, Sulbactam 250 mg Tá dược: không có. Sản phẩm dưới dạng bột màu trắng hoặc gần trắng, đóng trong lọ thủy tinh...

Xem chi tiết