Nghị quyết và biên bản của Đại Hội đồng cổ đông về việc thay đổi điều kiện về giá phát hành cho cổ đông hiện hữu (20/10/2016 13:36)

By
20/10/2016 - 13:36

Nghị quyết và biên bản của Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi điều kiện về giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Theo kết quả kiểm phiếu ngày 19/10/2016, với số lượng 24.438.285 cổ phần biểu quyết tán thành điều kiện thay đổi “Giá thực hiện quyền: Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phần. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành cụ thể cho cổ đông hiện hữu theo tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo sự thành công của đợt phát hành và quyền lợi tối đa cho các cổ đông”, chiếm 92,02% so với 0,35% biểu quyết không tám thành.

Tải file để xem thông tin chi tiết:

Biên bản kiểm phiếu.

Nghị quyết HĐQT số 43.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật