IMP – THƯ MỜI và TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

By Quốc Huy
13/05/2020 - 13:14
 1. Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2020
 2. BC và đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2019 – Mục tiêu kế hoạch 2020
 3. Tờ trình thông qua BC tài chính đã kiểm toán năm 2019
 4. BC tình hình HĐ SXKD và tài chính của ban điều hành 2019 – KH 2020
 5. BC kiểm toán độc lập gửi các cổ đông
 6. BC Ban kểm soát năm 2019
 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
 8. BC chi phí hoạt động của HĐQT và BKS 2019
 9. Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020
 10. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019 và KH chi cổ tức 2020
 11. Tờ trình Vv phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 12. Tờ trình thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT
 13. Tờ trình Những nội dung sửa đổi điều lệ Công ty
 14. Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Cty tại ĐHCĐ 2020
 15. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020
 16. Tờ trình thông qua danh sách thành viên HĐQT bầu thay thế tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020

For English Version

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật