Biên bản và nghị quyết Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017

By Quốc Bình
16/04/2017 - 10:54

   Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty CPDP Imexpharm vào ngày 15 tháng 04 năm 2017.
Thông tin chi tiết:
Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016.
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017
Số 26 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật