Thầy Thuốc Nhân Dân – Ds. TRẦN THỊ ĐÀO

TỔNG GIÁM ĐỐC | Phó Chủ Tịch HĐQT

http://www.imexpharm.com/wp-content/uploads/2016/10/chan-dung-lanh-dao-background-hoa-sen.jpg

Ông HUỲNH VĂN NHUNG

Phó Tổng Giám đốc

Ông HUỲNH VĂN NHUNG

Huỳnh Văn Nhung

Sinh năm: 1973
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Chuyên khoa I

Tận Tâm: Vì công việc chung, làm hết mình thì thành công đến

Trung thực: Minh bạch rõ ràng tạo được niềm tin của mọi người

Sáng tạo: Sáng tao để đột phá.

Phó Tổng Giám đốc Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Giám sát việc thực hiên các mục tiêu chiến lược của khối sản xuất và Hệ thống quản lý chất lượng, an toàn lao động, cháy nổ toàn Công ty; Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụkhác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Ông Nhung gia nhập Imexpharm từ tháng 8/1998 với vị trí nhân viên Phòng Kiểm nghiệm. Với trình độ chuyên môn cao và năng lực quản lý tốt, ông Nhung đã được  Hội đồng Quản trị tin tưởng cao và bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hệ thống quản lý chất lượng và Sản xuất kể từ ngày 15/05/2012

Quá trình công tác:
1998 – 2007: Phó Giám đốc Bộ phận Đảm bảo chất lượng (QA) Imexpharm
2007 – 2012: Giám đốc Bộ phận QA Imexpharm
2012 – Tháng 5/2013: Phó Tổng Giám đốc Imexpharm
Tháng 4/2014 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

Ông LÊ VĂN NHÃ PHƯƠNG

Phó Tổng Giám đốc

Thành viên HĐQT

Ông LÊ VĂN NHÃ PHƯƠNG

Ông LÊ VĂN NHÃ PHƯƠNG

Sinh năm: 1980
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ: Tiến sĩ Dược khoa tại Pháp

Ngày 03/01/2017, Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Nhã Phương – Tiến sĩ Dược khoa tại Pháp, giữ chức Phó tổng Giám đốc phụ trách Nhà máy Công nghệ cao Betalactam Bình Dương và mảng R&D.

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
10/2004 – 04/2005: Nhân viên R&D tại Công ty Cổ phần XNK Y tế Domesco.
04/2005 – 08/2006: Phó Giám đốc Phòng R&D tại Domesco.
08/2006 – 08/2008: Giám đốc Bộ phận Xuất khẩu – Cung ứng và hợp tác quốc tế tại Domesco.
10/2010 – 10/2011: Giám đốc Phòng R&D tại Domesco.
10/2011 – 03/2014: Phó Tổng Giám đốc Domesco.
04/2014 – 12/2016: Giám đốc Nhà máy AMPHARCO.
01/2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, phụ trách Nhà máy Công nghệ cao
Betalactam Bình Dương và Mảng R&D toàn Công ty

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

Ông NGÔ MINH TUẤN

Thành viên HĐQT

Phó Tổng Giám đốc

Ông NGÔ MINH TUẤN

Ông NGÔ MINH TUẤN

Sinh năm: 1979
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

“Dùng những nguyên tắc, chuẩn mực, đạo đức để  xây dựng và kiến thiết các giá trị cho Imexpharm thông qua việc hướng đến con người”

Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Phụ trách giám sát việc công bố thông tin của công ty; Giám sát thực thi quản trị chiến lược Công ty theo BSC và Văn hóa doanh nghiệp; Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Ths. Ngô Minh Tuấn được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Imexpharm từ ngày 30/03/2015. Gắn bó nhiều năm với Imexpharm ở cương vị quản lý cấp cao, có thể nói ông Tuấn là người am hiểu sâu sắc về hệ thống quản trị và kinh doanh, cũng như các mục tiêu chiến lược của Imexpharm. Với cương vị mới, ông Tuấn phụ trách mảng Quản trị chiến lược, Phát triển nguồn nhân lực và kinh doanh dòng thực phẩm chức năng.

Quá trình công tác:
2004-2014: Thư ký HĐQT, Thư ký Tổng Giám đốc
2014 – Tháng 3/2015: Trưởng Ban Chiến lược và Phát triển, Trợ lý Tổng Giám đốc
Tháng 4/2015 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

12