Thầy Thuốc Nhân Dân – Ds. TRẦN THỊ ĐÀO

TỔNG GIÁM ĐỐC | Phó Chủ Tịch HĐQT

http://www.imexpharm.com/wp-content/uploads/2016/10/chan-dung-lanh-dao-background-hoa-sen.jpg

Ông HUỲNH VĂN NHUNG

Phó Tổng Giám đốc

Ông HUỲNH VĂN NHUNG

Huỳnh Văn Nhung

Sinh năm: 1973
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Chuyên khoa I

Tận Tâm: Vì công việc chung, làm hết mình thì thành công đến

Trung thực: Minh bạch rõ ràng tạo được niềm tin của mọi người

Sáng tạo: Sáng tao để đột phá.

Phó Tổng Giám đốc Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Giám sát việc thực hiên các mục tiêu chiến lược của khối sản xuất và Hệ thống quản lý chất lượng, an toàn lao động, cháy nổ toàn Công ty; Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụkhác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Ông Nhung gia nhập Imexpharm từ tháng 8/1998 với vị trí nhân viên Phòng Kiểm nghiệm. Với trình độ chuyên môn cao và năng lực quản lý tốt, ông Nhung đã được  Hội đồng Quản trị tin tưởng cao và bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hệ thống quản lý chất lượng và Sản xuất kể từ ngày 15/05/2012

Quá trình công tác:
1998 – 2007: Phó Giám đốc Bộ phận Đảm bảo chất lượng (QA) Imexpharm
2007 – 2012: Giám đốc Bộ phận QA Imexpharm
2012 – Tháng 5/2013: Phó Tổng Giám đốc Imexpharm
Tháng 4/2014 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

Ông NGÔ MINH TUẤN

Thành viên HĐQT

Phó Tổng Giám đốc

Ông NGÔ MINH TUẤN

Ông NGÔ MINH TUẤN

Sinh năm: 1979
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

“Dùng những nguyên tắc, chuẩn mực, đạo đức để  xây dựng và kiến thiết các giá trị cho Imexpharm thông qua việc hướng đến con người”

Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Phụ trách giám sát việc công bố thông tin của công ty; Giám sát thực thi quản trị chiến lược Công ty theo BSC và Văn hóa doanh nghiệp; Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Ths. Ngô Minh Tuấn được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Imexpharm từ ngày 30/03/2015. Gắn bó nhiều năm với Imexpharm ở cương vị quản lý cấp cao, có thể nói ông Tuấn là người am hiểu sâu sắc về hệ thống quản trị và kinh doanh, cũng như các mục tiêu chiến lược của Imexpharm. Với cương vị mới, ông Tuấn phụ trách mảng Quản trị chiến lược, Phát triển nguồn nhân lực và kinh doanh dòng thực phẩm chức năng.

Quá trình công tác:
2004-2014: Thư ký HĐQT, Thư ký Tổng Giám đốc
2014 – Tháng 3/2015: Trưởng Ban Chiến lược và Phát triển, Trợ lý Tổng Giám đốc
Tháng 4/2015 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

Ông NGUYỄN QUỐC ĐỊNH

Chủ Tịch HĐQT

Phó Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN QUỐC ĐỊNH

Ông NGUYỄN QUỐC ĐỊNH

Sinh năm: 1962

Nguyên quán: Đồng Tháp

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

Phụ trách điều hành chung các hoạt động của HĐQT; Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT; Giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược khối tài chính, Xuất nhập khẩu, kế hoạch, cung ứng; Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho việc quản trị tại các công ty liên kết; Phụ trách quan hệ công chúng và công bố thông tin; thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.
của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT.

Gần 16 năm gắn bó với Imexpharm, nắm giữ tài chính của công ty, ông tập trung trí lực xây dựng hệ thống quản lý tài chính, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, nhằm đầu tư và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ông đã dẫn dắt Imexpharm trở thành công ty đại chúng, đến niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và nhiều lần chỉ đạo phát hành tăng vốn thành công. Ông cũng là người phụ trách công bố thông tin với chiến lược thông tin minh bạch, kịp thời cho quý cổ đông và nhà đầu tư. Ngoài ra Ông Định cũng có công xây dựng hệ thống thông tin quản trị của Imexpharm tiến đến hiện đại như hôm nay là hệ thống SAP-ERP. Năm 2015 Ông Nguyễn Quốc Định đã được VCCI Cần Thơ tôn vinh Doanh nhân tiêu biểu Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long 5 năm liền, với nhiều đóng góp tịch cực cho nền kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Quá trình công tác:
1995 – 1999: Trưởng phòng Nghiệp vụ I – Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.
1999 – T7/2001: Phó Giám đốc Công ty dược Đồng Tháp – Dược TW7
T8/2001 – T4/2013: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm
Từ T5/2013: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO LIÊN QUAN

12