Nguồn vốn/ tài chính

By
23/05/2017 - 11:28

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2017

Tổng tài sản: 1.773,6 tỷ đồng
Tổng vốn chủ sở hữu: 1.395,3 tỷ đồng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác: 1.185,5 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế và trích quỹ khoa học công nghệ: 162,6 tỷ đồng

CÁC CHỈ SỐ NỔI BẬT TỪ 2012 – 2017

Tin khác

Sản phẩm mới

Claminat® 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

Video nổi bật