Product slide 3
Product Slider 2
Product Slider 1

Oral Antibiotics

Amoxcillin 250mg

Amoxicillin 250 mg, Tá dược: Đường trắng, Aspartam, Bột mùi dâu, Bột mùi tutti frutti, Colloidal anhydrous silica, Talc. Box 12 sachets x 1 gam.

View details