The Charter of Imexpharm Corporation

THE CHARTER OF IMEXPHARM CORPORATION

THE CHARTER OF IMEXPHARM CORPORATION [DOWNLOAD]

View details

THE CHARTER OF IMEXPHARM CORPORATION April 2021

THE CHARTER OF IMEXPHARM CORPORATION April 2021 (Please DOWNLOAD the attachment)

View details

Regulations

Điều lệ này của công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty. Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày...

View details

New product

ATORVIS 20 thuốc hạ lipid

ATORVIS 20 thuốc hạ lipid Atorvastatin là thuốc hạ lipid máu thuộc nhóm statin - là...

Claminat® 625mg

Please contact us for more information! Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β...

PMS-MEXCOLD 650

Đang cập nhật

INTRODUCTION VIDEO