IMP – THƯ MỜI và TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 23 / 04/ 2019

By Quốc Huy
06/04/2019 - 14:10
 1. Thư mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019
 2. Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
 3. Báo cáo và Đánh giá hoạt động của HỘI ĐỒNG QUẢN TRI NĂM 2018 mục tiêu kế hoạch 2019
 4. Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh và Báo Cáo Tài Chính của BAN ĐIỀU HÀNH năm 2018 mục tiêu kế hoạch 2019
 5. Báo Cáo Kiểm Soát năm 2018
 6. Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018
 7. Tờ trình Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS 2019
 8. Tờ trình trích lập Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công nghệ
 9. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi cổ tức 2019
 10. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
 11. Dự thảo – Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm
 12. Phiếu biếu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông  Thường Niên 2019 – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật