Thông báo v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 (13/11/2013 13:31)

By
13/11/2013 - 13:31

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

Kính gửi: QUÍ VỊ CỔ DÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2008;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2008 với những nội dung cụ thể sau:

– Thời gian: 08 giờ 30, ngày 10 tháng 04 năm 2009
– Địa điểm: Nhà văn hóa Lao động tỉnh Đồng Tháp
Đường Ngô Thời Nhậm , Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

– Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Imexpharm tính đến ngày 20/02/2009.

* Nội dung : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

– Báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 – kế hoạch kinh doanh năm 2009.
– Báo cáo Ban kiểm soát năm 2008.
– Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2008.
– Phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán.
– Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ III (2008 – 2012 ).

Chi tiết các tài liệu, quí cổ đông tham khảo tại website công ty.

Trong trường hợp Quí cổ đông không thể đến dự đại hội được có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho đại biểu nhận ủy quyền ( trong danh sách ) theo mẫu Giấy ủy quyền và gửi về công ty trước ngày 07/04/2009.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham gia đăng ký ứng cử và đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2008-2012), thể thức và mẫu hồ sơ ứng cử được đăng trên website công ty. Hồ sơ đăng ký ứng cử và đề cử vui lòng gửi trước 17giờ 00 ngày 07/04/2009 để tổng hợp lập danh sách trước ngày Đại hội. Hết thời hạn trên thì xem như các Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện đăng ký ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS không thực hiện quyền ứng cử, đề cử của mình. Mọi quyết định do Hội đồng quản trị công ty CPDP Imexpharm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ của công ty.

Kết quả đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 sẽ được HĐQT chúng tôi cho công bố trên Website công ty sau khi đại hội kết thúc.

Nơi nhận Giấy ủy quyền, kiến nghị và hồ sơ đăng ký tham gia ứng cử :
Văn phòng Tổng hợp – Công ty Cổ Phần Dược phẩm IMEXPHARM.
Địa chỉ: Số 4 Đường 30/04, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (84-67) 3879941
Fax: (84-67) 3853106.
Website công ty : www.imexpharm.com

Khi tham dự đại hội, vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc giấy ủy quyền (trong trường hợp là người ủy quyền ).

Sự hiện diện của quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội./.

Thông báo này thay thư mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã Ký)

D.S TRẦN THỊ ĐÀO

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật