Tài liệu đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2017 (30-03-2017)

By Quốc Huy
30/03/2017 - 14:13

   Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm trân trọng gửi tới Quý Cổ đông và các nhà đầu tư tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

00 – Thư mời họp ĐHCĐ.
01 – Chương trình họp ĐHCĐ 2017.
02 – Thể lệ làm việc.
03 – Báo cáo hoạt động của HĐQT.
04 – Báo cáo KQ HĐ SXKD – TC 2016 và KH 2017.
05 – Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.
06 – Báo cáo kiểm toán.
07 – Báo cáo chi phí hoạt động HĐQT – BKS 2016.
08 – Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT – BKS 2017.
09 – Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi cổ tức năm TC 2017.
10 – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017.
11 – Tờ trình sửa đổi điều lệ.
12 – Báo cáo trích lập và sử dụng quỷ KHCN.
13 – Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ.
14 – Phiếu biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017 – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm

 

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật