Tài liệu đại hội cổ đông năm 2013 (02/04/2014 08:23)

By
02/12/2016 - 17:00

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2013.

Công ty CPDP Imexpharm trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2013.

Thủ tục Đại Hội:

01. Thư mời đại hội cổ đông 2013.

02. Chương trình đại hội cổ đông 2013.

03. Báo cáo hoạt động của HDQT.

04. Báo cáo của ban điều hành.

05. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013.

06. Báo cáo chi phí HĐQT new.

07. TT thù lao cho HĐQT và BKS 2014.

08. TT phân phối lợi nhuận 2013.

09. TT chọn Cty kiểm toán 2014.

10. TT phát hành thêm cổ phiếu.

11. Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông 2013.

Giấy ủy quyền.

Tải toàn bộ nội dung.

Tin khác

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật