IMP – THƯ MỜI và TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

By Quốc Huy
24/03/2021 - 14:04

[For English version]

Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông Imexpharm 2021

01 – Quy chế làm việc tại ĐHCĐ 2021

02 – Báo cáo và đánh giá hoạt động HĐQT năm 2020 – Mục tiêu KH 2021

03 – Tờ trình  thông qua BC tài chính đã kiểm toán năm 2020

04 – Báo cáo tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Ban điều hành 2020 và KH 2021

05 – Báo cáo kiểm toán độc lập

06 – Báo cáo kiểm soát năm 2020

07 – Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập

08 – Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020

09 – Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021

10 – Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH chi cổ tức năm 2021

11 – Tờ trình Vv miễn chào mua công khai cho Cổ đông SK Investment Vina III Pte.Ltd

12 – Tờ trình những nội dung sửa đổi Điều lệ Cty CPDP Imexpharm tại ĐHCĐ năm 2021

13 – Tờ trình những nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Cty CPDP Imexpharm tại ĐHCĐ năm 2021

14 – Tờ trình Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

15 – Tờ trình Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

Dự thảo – NQ ĐHĐCĐ thường niên 2021 – Imexpharm

Phiếu biểu quyết

Tin khác

Sản phẩm mới

SuperMaxGO® Chai 30v

SĐK: 7813/2019/ĐKSP. Thuộc nhóm. TP.BVSK. Bổ sung lutein, zeaxanthin và các vitamin giúp đôi mắt...

Video nổi bật