IMP: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử và nghị quyết hội đồng quản trị ngày 22-03-2018

By Quốc Bình
23/03/2018 - 14:48

   Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 22/03/2018 v/v tổ chức Đại hội cổ đông; Ngày tổ chức đại hội cổ đông : 28/04/2018, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông : 12/04/2018.
Thông tin chi tiết: Xem file đính kèm.
   CBTT trên cổng TTĐT của UBCKNN & SGDCK TPHCM số 73/IMEX.
   Nghị quyết HĐQT ngày 22/03/2018.

 

Sản phẩm mới

pms-CLAMINAT 625mg

Amoxicillin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm β - lactam có phổ diệt...

VIDEO NỔI BẬT