Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên

IMP – THƯ MỜI và TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

[For English version] Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông Imexpharm 2021 01 – Quy chế làm việc tại ĐHCĐ 2021 02 – Báo cáo và đánh giá hoạt động HĐQT năm 2020 – Mục...

Xem chi tiết

IMP – THƯ MỜI và TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

THƯ MỜI và GIẤY ỦY QUYỀN Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020 Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2020 BC và đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2019...

Xem chi tiết

IMP – THƯ MỜI và TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 23 / 04/ 2019

Thư mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 Báo cáo và Đánh giá hoạt động của HỘI ĐỒNG...

Xem chi tiết

Sản phẩm mới

Cephalexin 500mg

SĐK: VD-18300-13. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP - EU. Mỗi viên...

Video nổi bật